Komunikaty

Charakterystyka specjalności

Opiekun: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Nowoczesnym systemom aplikacji biznesowych (ERP, CRM, E-Commerce, Internet Banking, Business-To-Business, itp.) stawia się wysokie wymagania w zakresie interoperacyjności, wydajności, niezawodności, mobilności i wielomedialności. Bezpośrednią konsekwencją tych wymagań jest dynamiczny rozwój technologii informatycznych wspomagających implementacje modułowych, rozproszonych aplikacji internetowych współpracujących za pomocą języka XML (i jego prostszych wersji, tj. JSON, BSON) z heterogenicznymi dostawcami usług w architekturach chmurowych, gridowych i usług WEB'owych. Ze względu na zróżnicowany charakter przetwarzanych danych, tego typu aplikacje korzystają ze specjalizowanych systemów baz danych, umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych relacyjnych, obiektowo-relacyjnych, semistrukturalnych, tekstowych, geograficznych, czasowo-przestrzennych, wielowymiarowych oraz multimedialnych. Rosnące rozmiary i złożoność biznesowych baz danych wymagają automatyzacji procesów wspomagania decyzji, z jednej strony, poprzez integrację danych w systemach hurtowni danych (ang. data warehouses), z drugiej, poprzez rozwój analitycznych (ang. OLAP) i eksploracyjnych (ang. data mining) aplikacji przetwarzania danych.

Współczesne systemy informatyczne (np. bankowe, sprzedaży, portale społecznościowe) oraz infrastruktury techniczne i urządzenia (np. inteligentne budynki, sieci sensorów, urządzenia mobilne) generują ogromne wolumeny danych, powszechnie nazywanych gigadanymi (ang. Big Data). Większość światowych firm i instytucji wszystkich branż buduje architektury umożliwiające analizę tego typu danych. Wyzwaniem jest tu m.in. bardzo duży wolumen danych, wiele różnych formatów danych czy bardzo szybki przyrost nowych danych. Przetwarzanie gigadanych wymaga nowych architektur (np. chmurowe), nowych systemów składowania danych (np. NoSQL) i nowych technik analizy danych (np. analiza sieci społecznościowych, analiza sekwencji).

Specjalność „Technologie przetwarzania danych” oferuje studentom kompetencje w dziedzinie projektowania i implementacji wielkoskalowych, rozproszonych, internetowych aplikacji biznesowych opartych o zaawansowane technologie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych i hurtowni danych oraz nowoczesne platformy programistyczne (przede wszystkim Java Enterprise Edition i Microsoft .NET).

Program studiów obejmuje cztery główne grupy przedmiotów:

  1. Przedmioty prezentujące techniki przechowywania i przetwarzania danych: „Eksploracja danych”, „Technologie XML”, „Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne”, „Zaawansowana eksploracja danych”, „Multimedialne bazy danych”, „Zaawansowane systemy baz danych”.
  2. Przedmioty omawiające zagadnienia administrowania systemami informatycznymi: „Administrowanie systemami baz danych”.
  3. Przedmioty omawiające zagadnienia implementacji oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami i z wykorzystaniem najnowszych technologii i języków programowania: „Wielowarstwowe aplikacje internetowe”, „Architektury zorientowane na usługi”, „Projektowanie aplikacji na urządzenia mobilne”.
  4. Przedmioty poruszające problematykę projektowania systemów informatycznych, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania projektami informatycznymi: „Modelowanie i analiza procesów biznesowych”.

Ponadto, studenci mają możliwość ukierunkowania programu studiów w stronę swoich zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów obieralnych. Studentom specjalności „Technologie przetwarzania danych” do wyboru proponowane są m.in. przedmioty poświęcone: bezpieczeństwu systemów informatycznych, systemom zarządzania treścią, integracji systemów transakcyjnych, zastosowaniu kart graficznych w technologiach baz danych oraz technologiom semantycznym i sieciom społecznościowym.

Od kilku lat, w ramach zajęć studenci specjalności TPD realizują rzeczywiste projekty na zamówienie kilku wiodących firm z branży informatycznej, m.in. Roche, IBM, Pearson. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez ekspertów z przemysłu (m.in. Roche, IBM, Microsoft, BCC Consulting, Sygnity, Allegro), dotyczących różnych technologii zarządzania i przetwarzania danych. Część prac magisterskich jest realizowana dla wspomnianych firm i we współpracy z nimi.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii wśród przedsiębiorstw informatycznych.

Absolwenci specjalności „Technologie przetwarzania danych” będą dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych m.in.: projektanta aplikacji biznesowych, projektanta baz danych i hurtowni danych, twórcy aplikacji internetowych, twórcy aplikacji mobilnych, administratora systemów baz danych, analityka danych, konsultanta w zakresie analizy i eksploracji danych, konsultanta w zakresie architektur aplikacji internetowych.